خیر تاثیر خاصی ندارد، اگر هم دارد به دردسرش می ارزد